Coronamonitor Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland schakel in Coronamonitor

Direct nadat duidelijk werd dat dat de coronacrisis grote gevolgen zou hebben voor de (Zeeuwse) arbeidsmarkt, hebben Provincie, gemeenten, het bedrijfsleven en andere stakeholders zoals UWV elkaar opgezocht. Dit resulteerde in een bestuurlijke taakgroep Economie, waarin wethouder Van der Reest namens Arbeidsmarktregio Zeeland in participeerde. Doel was Zeeuwse afstemming, het signaleren van knelpunten, het uitzetten acties om ondernemers te faciliteren en het komen tot een gezamenlijke aanpak post corona.

Voor het zomerreces blikken we terug op de ontwikkelingen in de afgelopen periode en kijken we voorzichtig vooruit.


Slagvaardige Aanpak Arbeidsmarktregio Zeeland

Ambtelijk faciliteerde het team Arbeidsmarktregio Zeeland een (digitaal) wekelijks overleg met gemeenten en UWV. Doel van dit overleg was om op Zeeuws niveau (binnen de arbeidsmarktregio Zeeland) kennis en informatie uit te wisselen over de aanpak in de coronacrisis.  

De aanpak op Walcheren werd bijvoorbeeld gedeeld. Het Walcherse Ondernemersloket werd in no-time opgezet en is een product van nauwe samenwerking tussen de drie Walcherse gemeenten en Orionis Walcheren. Het telefonische loket ging open op vrijdag 27 maart en voorzag direct in een grote behoefte bij Walcherse ondernemers, met of zonder personeel.

In de eerste volle week kwamen zo’n tweehonderd telefoontjes per dag binnen. Kim van Limbergen, manager Werk bij Orionis Walcheren: “Het loket is bedoeld voor brede ondersteuning van ondernemers, alle vragen mogen gesteld worden. De meest voorkomende vraag in het begin was wel welke noodmaatregel van de Rijksoverheid voor de bellende ondernemer bedoeld was en hoe het aanvragen ervan werkte. Verder waren er veel praktische, situatiegebonden vragen, bijvoorbeeld van een horecaondernemer die vroeg of hij wel open mocht zijn voor afhalen en hoe dat dan werkte.” Daarbij heeft het loket ook een belangrijke sociale functie, constateert Kim: “Veel ondernemers vonden het ook fijn om hun hart te luchten, om hun verhaal en zorgen kwijt te kunnen.”

Bron: Aan de slag in Zeeland


Arbeidsmarktregio Zeeland monitort
Impact en economische ontwikkelingen

Team Arbeidsmarktregio Zeeland zorgde er wekelijks voor dat cijfers over TOZO, NOW, etc. verzameld en gedeeld werden, zodat de coronamonitor (uitgebracht door de Provincie) up to date bleef. Daarnaast leverde het team een grote bijdrage aan de Zeeuwse landingspagina met betrekking tot Corona.


De Zeeuwse Arbeidsmarkt, hoe gaat het verder?

Er heerst nog veel onzekerheid over de lange termijn impact van het coronavirus, maar dat het zijn weerslag zal hebben op de economie is wel duidelijk. Er wordt een krimp van 6-6,3% van de Zeeuwse economie voorspeld. Ondernemers zijn volop in beweging om zich aan te passen aan het ‘nieuwe normaal’, waarbij digitalisering en scholing belangrijke thema’s zijn om dit te bewerkstelligen. Uit cijfers van het UWV blijkt een forse daling van 2300 openstaande Zeeuwse vacatures in het eerste kwartaal 2020. Hiermee komt het aantal openstaande vacatures in de regio terug op het niveau van 2017. Hoe de Zeeuwse arbeidsmarkt er uit zal zien post-corona en na aflopen van de financiële steunmaatregelen is de vraag. Het beeld tot nu toe is dat de coronacrisis op personeelsgebied vooral effect heeft op de flexibele schil, echter de verwachting is dat er in het najaar daadwerkelijk ontslagen gaan vallen in alle sectoren.


30% van alle werknemers in een sector die te maken heeft met (zeer) grote krimp

Als u de Zeeuwse arbeidsmarkt al overzichtelijk mocht noemen, dan is dat overzichtelijke wel verdwenen tijdens de coronacrisis. De uitbraak van het coronavirus en de intelligente lockdown die het kabinet in reactie daarop heeft ingesteld, bezorgen de economie volgens UWV flinke schade. Een terugval van werkgelegenheid is onvermijdelijk, ondanks de vele steunmaatregelen die de overheid heeft genomen. Zeeland behoort tot de regio’s waar de werkgelegenheid relatief gezien wat minder zwaar getroffen wordt dan elders in het land. Dit komt vooral doordat de zorgsector, waarin de werkgelegenheid naar verwachting toe zal nemen, in Zeeland zeer sterk vertegenwoordigd is. Uiteraard is de werkgelegenheid in Zeeland wel getroffen door het coronavirus. In Zeeland werkt bijna een derde (30%) van alle werknemers in een sector die te maken heeft met (zeer) grote krimp van werkgelegenheid, zoals de horeca of de uitzendbranche. Dit betreft in totaal 45.900 werknemers. Aan de andere kant werkt 43% van de werknemers in een sector die nog relatief weinig last heeft van het coronavirus. Een op de vier (25%) van de werknemers werkt in een sector waarin de werkgelegenheid juist toeneemt, waaronder zorg en welzijn en openbaar bestuur, aldus het UWV. Ter vergelijking: in Nederland werkt 32% in een sector met grote tot zeer grote krimp in werkgelegenheid, werkt 45% in een sector waarin de gevolgen voor de werkgelegenheid beperkt zijn en werkt 23% in een sector met groeiende werkgelegenheid.

Bron: Coronacrisis: impact op de werkgelegenheid in Zeeland


Tijdelijk personeel overschotten en tekorten

De ene sector heeft tijdelijk te veel personeel en de andere te weinig, en dat wijzigt ook nog per maand, zeker nu de maatschappij weer ‘richting normaal’ gaat. De Zeeuwse werk(gevers)servicepunten proberen hier zo goed mogelijk op te anticiperen. Bijvoorbeeld Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio te Goes belde de afgelopen periode met werkgevers in sectoren waar volgens de UWV-inventarisaties op dit moment personeelstekorten bestaan en biedt werknemers aan. Dit gaat vaak om mensen die om wat voor reden ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben opgelopen en maar wat graag die afstand weer willen verkleinen of nog liever: volwaardig aan de slag gaan.

Bron: Aan de slag in Zeeland


Aan de slag in Zeeland bedankt 13 Zeeuwse gemeenten, WSP en het UWV

Met de coronamonitor Zeeland hebben we u de laatste weken geïnformeerd over de impact van het coronavirus op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Mede dankzij de input van de 13 Zeeuwse gemeenten, gecoördineerd vanuit de betreffende werk(gevers)servicepunten (WSP) en het UWV heeft Aan de slag in Zeeland een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan deze informatievoorziening.


Zelfstandige? Tozo2 aanvragen kan tot 30 september

Vanaf de openstelling van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstanding Ondernemers is er een beroep gedaan op de financiële regeling. Tozo2 is nog aan te vragen t/m 30 september 2020.


Hieronder ziet u een weergave van het totaal aantal aanvragen geclusterd per subregio.

 

NOW 2.0 van start

 

Sinds 6 juli is de tweede aanvraagperiode voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) opengesteld. Op dag 1 zijn er bij het UWV al zo’n 5.520 aanvragen binnengekomen. Er zijn nog geen Zeeuwse cijfers m.b.t. aantal aanvragen en toekenningen door het UWV gepubliceerd.

Fikse uitschieters WW-aanvragen, waar en wanneerOver de periode week 16 – week 27 zien we in beginsel een sterke toename van het aantal WW-aanvragen in Zeeland. Daarna is er sprake van schommelingen in het aantal aanvragen, met nog een fikse uitschieter in week 26. Waar normaal gesproken sprake is van een gemiddeld aantal WW-aanvragen van 100 per week, zien we gedurende de coronaperiode een gemiddeld aantal aanvragen dat 2 keer zo hoog is in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Vanaf april jl. zien we dat de coronacrisis al zijn weerslag had op de arbeidsmarkt. UWV verstrekte in deze maand in Zeeland 5.100 WW-uitkeringen, wat een toename van 20% was ten opzichte van de maand ervoor en 15% meer dan in april 2019. Deze trend zette zich voort in mei 2020. Met name onder jongeren neemt het aantal WW-uitkeringen fors toe.


Instroom bijstand valt mee

Het algemene beeld van gemeenten is dat de instroom in de bijstand vooralsnog is meegevallen. Toch wordt nog een stijging verwacht op basis van landelijke onderzoeken. Eind Q1 2020: 6.030; ultima 2020: 7.800?; (na TOZO)

 

Post Corona, wat is het beste vervolg?

Uiteraard wordt al nagedacht over de periode na corona. De uitgangspunten zijn:

  • Onzekerheden groot, er is geen arbeidsmarktscenario of -prognose die zekerheid biedt.
  • Uitgangspunt V-curve: sterke daling 2020, sterk herstel 2021.
  • Beste advies: ‘we weten dat er storm komt, zet alles wat los zit vast, tuig niet iets op, kijk naar sectoren, verbindt wat je hebt’

Actielijnen Arbeidsmarktregio Zeeland:

  • Ontwikkel en stimuleer, langs de drie pijlers van het Aanvalsplan, zowel vraag- als aanbodgerichte activiteiten (met aandacht voor schuldhulpverlening)
  • Verbeter databeheer en ontsluiting Zeeland
  • Operationaliseer on hold gezette zaken (op 24 juli vindt bijvoorbeeld een Zeeuwse heisessie plaats over de herijking ambities), waaronder versterking werkgeversdienstverlening / aantrekken talent van buiten Zeeland
  • Zet specifiek in op verbinding (t.b.v personeelsuitwisseling) tussen sectoren
  • Zet specifiek in op omscholing & zijstroom

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners