1 Impact op Zeeuwse arbeidsmarkt | Coronamonitor Zeeland | Coronamonitor Zeeland

Coronamonitor Zeeland

Impact op Zeeuwse arbeidsmarkt

 • Sinds 6 juli is de tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) opengesteld voor aanvragen. Aan het eind van de eerste dag waren bij UWV zo’n 5.520 aanvragen binnengekomen. Het aanvraagproces verliep zonder problemen. Werkgevers kunnen NOW 2.0 aanvragen tot en met 31 augustus.

 • Het kabinet heeft € 50 mln. beschikbaar gesteld in het kader van stimuleren van bij- of omscholing van werknemers. Vanuit het initiatief ‘NL Leert Door’ worden er twee subsidieregelingen gemaakt:

  1. NL leert door met inzet van ontwikkeladvies;
       Regeling wordt naar verwachting medio juli gepubliceerd, zodat deelnemers
       vanaf begin augustus kunnen starten met (her) oriëntatie op de arbeidsmarkt
       onder begeleiding van een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Deze
       adviseurs vragen de subsidie voor loopbaanadvies aan. Het doel is 20.000
       loopbaanadviezen te realiseren.
  2. NL leert door met inzet van online scholing;
       Het doel is mensen kosteloos online scholing te laten. Subsidie kan worden
       aangevraagd door opleiders - desgewenst in samenwerkingsverband –  om
       zo de kosten voor het gratis aanbieden van scholing te dekken. Het tijdspad
       is nog niet concreet, maar het online scholingsaanbod zou uiterlijk
      het vierde kwartaal van dit jaar beschikbaar moeten komt. De verwachting is
      dat 50.000 tot 80.000 scholingsactiviteiten worden gerealiseerd.

   (Bron: Kamerbrief ‘Hoofdlijnen NL Leert Door’ 2-7-2020)
 • In week 27 werden in Zeeland 169 WW-aanvragen ingediend. Dat is minder dan de 254 in de week ervoor. De ingediende aanvragen moeten nog beoordeeld worden door UWV. Het gemiddelde aantal WW-aanvragen is dit jaar nog steeds veel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, namelijk 224 WW-aanvragen in 2020 tegenover 123 WW-aanvragen in 2019.

 • De Coronacrisis heeft plotselinge effecten op de arbeidsmarkt. In sommige sectoren is sprake van acute personeelstekorten terwijl er in andere branches van de ene op de andere dag veel minder mensen kunnen werken. Inmiddels zijn er diverse initiatieven gestart om overschotten en tekorten met elkaar te verbinden. UWV brengt deze ontwikkelingen en initiatieven in kaart in een publicatie die regelmatig geactualiseerd wordt. In die uitgave wordt het landelijke beeld geschetst en is aandacht voor de specifieke Zeeuwse situatie en initiatieven. De meest actuele versie van deze publicatie wordt steeds gepubliceerd op de website aandeslaginzeeland.nl.

  Het UWV heeft tevens de impact op de werkgelegenheid in Zeeland in beeld gebracht. Benieuwd naar de impact binnen uw sector? Lees dan hier de publicatie van het UWV ‘‘Coronacrisis: impact op de werkgelegenheid in Zeeland’.

  Heeft u ondersteuning van gemeenten of UWV nodig voor het matchen van vraag en aanbod, stel dan uw vraag in een mail aan ondernemers@aandeslaginzeeland.nl.

 • De regeling Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten is per 22 juni opengesteld. Sindsdien heeft het UWV ruim 16.000 aanvragen ontvangen. Werknemers met flexibele contracten, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona, kunnen de tegemoetkoming nog tot en met 12 juli aanvragen. De voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van het UWV

 • Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid hebben, om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen, het platform ‘NLWerktDoor’.  Via dit platform worden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samengebracht. Dit maakt snelle matches in de regio mogelijk om mensen tijdens deze crisis aan het werk te houden en sectoren van voldoende personeel te voorzien. Vanuit dit platform is er ook een lijn uitgezet naar WSP Aan de Slag in Zeeland. Tot nu toe heeft één werkgever uit Zeeland gebruik gemaakt van dit platform.

 • De coronacrisis had ook in mei 2020 duidelijk zijn weerslag op de arbeidsmarkt. UWV verstrekte in die maand in Zeeland 5.221 WW-uitkeringen. Dat is een toename van 1,7% in vergelijking met april 2020 en 24% meer dan in mei 2019. Vooral onder jongeren laat het aantal WW-uitkeringen een forse toename zien. Hun aandeel in de WW, zowel in Zeeland als landelijk is nu 15%. Jongeren zijn vaak werkzaam op basis van flexcontracten, die in tijden van krimp vaak als eerste beëindigd worden. Ook werken jongeren veelal via uitzendbureaus, in de horeca of in de detailhandel; sectoren die sterk getroffen zijn door alle coronabeperkende maatregelen. Het WW-percentage in Zeeland is in vergelijking met de vorige maand licht gestegen en bedraagt in mei 2020 2,7%. Dit is lager dan het landelijke WW-percentage van 3,2% in die maand.

  Bron: UWV

 • Tot 3 juni kende UWV aan 2.749 Zeeuwse bedrijven een NOW-bijdrage toe.  De meest recente door UWV gepubliceerde NOW-factsheet vindt u hier

 • Zelfstandig ondernemers blijven een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Momenteel wordt het aantal aanvragen geschat op ongeveer 374.000, ruim 7.600 aanvragen werden ingediend bij Zeeuwse gemeenten. Formele beoordeling ervan is in volle gang. In veel gevallen zijn voorschotten uitbetaald om ondernemers te helpen. De meeste TOZO-aanvragen in Zeeland zijn afkomstig vanuit horeca, detailhandel, recreatie en uiterlijke verzorging zoals kappers, personal trainers en schoonheidssalons.

  Let op! Er zijn bedrijven actief die kleine ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken; de gemeenten helpen u graag bij uw aanvraag. Neem contact op met uw gemeente. U vindt de link naar uw gemeente hier.

 • Verschillende Zeeuwse gemeenten zien lichte toename van het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering. De meeste gemeenten verwachten dat de instroom in de komende periode wel zal groeien, ook onder jongeren. In 2019 was er in de eerste helft van het jaar bij veel gemeenten juist sprake van een daling van het aantal uitkeringen.

TOZO-regeling

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) Ontwikkeling aantal aanvragen Arbeidsmarktregio Zeeland.

Geregistreerde aanvragen per 7 juli 2020
Subregio Organisatie/gemeente Aanvragen
    Tozo1 Tozo2 Totaal
Oosterschelderegio Borsele* 271 26 297
Goes* 645 82 727
Kapelle* 165 27 192
Noord-Beveland* 169 13 182
Reimerswaal* 236 34 270
Schouwen-Duiveland 847 138 985
Tholen 333 49 382
Walcheren Middelburg** 938 167 1.105
Veere** 544 65 609
Vlissingen** 747 151 898
Zeeuws-Vlaanderen Hulst 430 40 470
Sluis 503 73 576
Terneuzen 865 135 1.000
Totaal Zeeland 6.693 1.000 7.693
Subregio 07-07-2020
Oosterschelderegio 3.035
Walcheren 2.612
Zeeuws-Vlaanderen 2.046
Totaal Zeeland 7.693

Aan de slag in Zeeland

* = uitvoering regeling door GR De Bevelanden
** = uitvoering regeling door Orionis Walcheren

BRONs: Aan de slag in Zeeland

Aanvragen Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

  Aantal toekenningen
Gemeente 30 april 6 mei 14 mei 3 juni
Borsele 76 80 83 89
Goes 261 278 287 315
Hulst 140 152 159 171
Kapelle 60 64 66 70
Middelburg 266 282 289 313
Noord-Bevenland 58 59 59 61
Reimerswaal 125 129 135 151
Schouwen-Duiveland 273 287 299 322
Sluis 295 314 325 350
Terneuzen 281 302 313 338
Tholen 77 81 82 93
Veere 208 216 224 245
Vlissingen 193 205 213 231
Totaal Zeeland 2.313 2.449 2.534 2.749
Totaal Nederland 103.732 110.432 113.679 122.844

Bron UWV, factsheets aanvragen NOW-regeling
30 april 2020, 6 mei 2020, 14 mei 2020 en 3 juni 2020.

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
VNO-NCW Brabant Zeeland
Aan de slag in Zeeland
Economic board Zeeland
Impuls Zeeland
Provinci Zeeland