Coronamonitor Zeeland

Post-corona: versnellingsplan voor de Zeeuwse economie

Zeeland staat voor grote uitdagingen. Door de coronacrisis zijn ondernemers en regionale economieën in het hele land hard geraakt. Het is alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat de regionale economie snel kan herstellen. Op initiatief van provincies hebben Rijk, provincies, gemeenten en regionale ontwikkelingsmaatschappijen samengewerkt aan het IPO Herstelplan. Voor Zeeland heeft de Bestuurlijke Taakgroep Economie nu het ‘Post-Corona Versnellingsplan Zeeland’ gemaakt.

Het plan is een voorzet voor de rol die de betrokken partijen willen vervullen in het herstel en versnellen van de regionale economie, uiteraard in nauwe afstemming met het bedrijfsleven en andere maatschappelijke partners. We hebben elkaar immers als partners -nog meer dan voorheen- hard nodig. Het moment van vernieuwing, duurzaam herstel en versnelling van de economie is aangebroken.

Bestuurlijke Taakgroep Economie
Naar aanleiding van de eerste lockdown is van maart 2020 tot juni 2021 de Bestuurlijke Taakgroep Economie actief geweest, een wekelijks digitaal overleg tussen Provincie, gemeenten en bedrijfsleven. Doel was om de actuele stand van zaken te bespreken, knelpunten te analyseren en proberen als gezamenlijke partijen waar mogelijk zelf ondersteuning te bieden. Vanuit die gezamenlijke verantwoordelijkheid komt ook het Post-Corona Versnellingsplan Zeeland voort.

Strategisch én praktisch
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: “We beseffen dat economische en regionale gevolgen van de postcorona samenleving groot zijn. Dat vraagt om een strategische maar ook praktische aanpak voor aanpassing en (her)ontwikkeling van de inzet van betrokken partijen. We hebben nu een plan van aanpak voor de regionale economie van Zeeland tijdens en na de economische crisis voor herstel en versnelling. Daar gaan we graag uitvoering aan geven. Het is hierbij niet de bedoeling om een nieuwe structuur of organisatie op te richten, maar aan te sluiten bij de bestaande structuren en netwerken en waar mogelijk zaken te faciliteren, te stimuleren en te versnellen.”

Versnellingsplan
Het economisch herstel van de regionale economie Zeeland richt zich op:

  • Vergroten weerbaarheid van getroffen bedrijven, sectoren en regio’s
  • Herstellen en vergroten verdienvermogen regionale economie
  • Behouden en creëren werkgelegenheid in Zeeland

Het plan van aanpak richt zich op de (opstart)fase na corona (korte en middellange termijn) en bestaat enerzijds uit acties en maatregelen die erop gericht zijn om de geleden schade als gevolg van de coronacrisis te bestrijden met aandacht voor de problemen van het midden- en kleinbedrijf, de vrijetijdseconomie en de vraagstukken op de arbeidsmarkt. Anderzijds worden er acties en maatregelen voorgesteld waarbij incidentele investeringen worden gedaan om structurele verbeteringen te creëren.

Op de middellange termijn ligt de focus op de volgende prioriteiten:

  • Versterking Zeeuwse MKB door innovatie: digitalisering – robotisering – internationalisering
  • Impuls vitale en gezonde Zeeuwse (binnen)-steden
    (inclusief cultuur, leefbaarheid, toerisme en openbaar vervoer/mobiliteit)
  • Weerbare arbeidsmarkt; het versterken van de arbeidsmarkt
  • Toekomstbestendige vrijetijdssector: versterking verdienvermogen en investeringsvermogen

Bekijk het volledige versnellingsplan

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners