Coronamonitor Zeeland

Verbinden krapte en overschot Zeeuwse arbeidsmarkt

De Zeeuwse arbeidsmarkt vóór corona was krap en kende behoorlijke tekorten in sectoren die het hart vormen van de Zeeuwse economie. Wat de (lange termijn) effecten van corona op de Zeeuwse arbeidsmarkt zullen zijn is nog niet geheel te overzien. Maar het is niet uitgesloten dat 2021 opnieuw in het teken zal staan van krapte in diverse sectoren, zegt André van der Reest, wethouder gemeente Goes en voorzitter van de Zeeuwse Werkkamer/Arbeidsmarktregio Zeeland.

Zeeland is één van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. Goes is centrumgemeente. Binnen de arbeidsmarktregio is een groot aantal instanties actief, waaronder gemeenten, de onderwijssector, sociale werkvoorzieningsschappen, het UWV en werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze instanties werken samen binnen een regionaal werkbedrijf dat we in Zeeland de Zeeuwse Werkkamer noemen. Belangrijke functie van de Zeeuwse Werkkamer is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt slagen er in de regel niet of zeer moeilijk in om zelfstandig een baan te verwerven. Daarom is voor deze groep mensen op Rijksniveau afgesproken om landelijk 125.000 garantiebanen te creëren. Dit betreft overwegend banen in uitvoerende functies. De Zeeuwse Werkkamer creëert de randvoorwaarden om dergelijke banen te creëren en zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in die banen te plaatsen. Van der Reest: “Daarnaast krijgen de arbeidsmarktregio’s een toenemende betekenis in het versterken van de sociaal-economische structuur binnen de regio, waarbij kennisontwikkeling en innovatie belangrijke ingrediënten zijn. Versterking van de werkgeversdienstverlening, dat eveneens een belangrijke doelstelling van de Zeeuwse Werkkamer is, kan daarbij helpen.”

Maak vooral gebruik van wat er al is

Corona heeft een grote (korte termijn) impact op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Vanuit de Veiligheidsregio werd al snel een Bestuurlijke Taakgroep Economie opgericht. Van der Reest: “Een zeer goed initiatief. Wij hebben direct onze diensten aangeboden aan deze  taakgroep zodat gebruik gemaakt kon worden van ons netwerk en fijnmazige structuur, waarbinnen diverse partijen, zoals gemeld, al langere tijd samenwerken. Dat aanbod werd geaccepteerd zodat wij nu actief meewerken aan het herstelprogramma. Dit door vooral geen nieuwe dingen op te tuigen maar vooral gebruik te maken van wat er al is.”

Efficiënte Zeeuwen

En dat werkt ondertussen prima. Van der Reest: “Ik hoor ook van buiten zeeland dat er naar Zeeland wordt gekeken; dat die Zeeuwen dat wel heel efficiënt en snel met elkaar hebben opgetuigd. We hebben natuurlijk al veel ervaring in samenwerken hier, weten elkaar heel makkelijk te vinden. Dat is door corona alleen maar verder verbeterd.”

Twee sporen

De Zeeuwse arbeidsmarkt vóór corona was krap en kenmerkte zich onder andere in behoorlijke tekorten in sectoren als zorg, ICT, techniek en onderwijs. Wat is de invloed van corona op die sectoren en hoe gaat Zeeland daar op inspelen? Van der Reest: “De onzekerheid is groot, er is geen arbeidsmarktscenario of -prognose die absolute zekerheid biedt. De ontwikkeling is ook afhankelijk van of er een tweede golf en daarbij lock-down komt en hoe ‘intelligent’ die dan wordt. De arbeidsmarktregio zet in op twee sporen. We kijken goed naar wat er nu gebeurt en spelen daar op in door onder andere overschot en krapte op de arbeidsmarkt met elkaar te verbinden. Maar daarnaast prepareren we ons zo goed mogelijk op de periode ná corona.”

Jongeren

We zien dat met name jongeren nu getroffen worden door de crisis. Van der Reest: “We zien een forse toename van jongeren die instromen in de WW en bijstand. Daarom vragen deze groepen om extra aandacht. De onlangs vanuit Brussel ontvangen extra ESF-subsidie van 550.000 euro helpt ons om de werkloosheid in Zeeland onder genoemde groep jongeren aan te pakken. Een hernieuwd nationaal actieplan jeugdwerkloosheid zou niet misstaan.”

Rapport impact Corona op de Zeeuwse arbeidsmarkt

Dat het coronavirus gevolgen heeft voor de economie en arbeidsmarkt is helder. Hoe groot de impact op de arbeidsmarkt precies is, is dus nog onduidelijk. Om meer grip te krijgen op mogelijke scenario’s voor de arbeidsmarkt hebben de drie zuidelijke provincies, verenigd in Economisch Netwerk Zuid (EN-Zuid), onderzoeksbureaus Etil/Panteia gevraagd een rapport te schrijven over de impact van corona op de arbeidsmarkt. Het rapport wordt mede gebruikt om nieuw, passend beleid te maken en, waar nodig, bij te sturen. Het rapport is te vinden op https://www.zeeland.nl/arbeidsmarkt.

Aanvalsteam arbeidsmarkt

Waar de Arbeidsmarktregio nu probeert overschot en krapte te verbinden bij een afname van het aantal vacatures, is het de verwachting dat het aantal vacatures volgend jaar weer zal toenemen. Het Aanvalsteam Arbeidsmarkt, waarin de arbeidsmarktregio een zeer belangrijke rol vervult, werkt eveneens aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, maar ook aan ‘human capital’, dat wil zeggen goede, aantrekkelijke randvoorzieningen creëren voor werknemers in Zeeland. En tot slot het aantrekken van talent van buiten Zeeland, want dat is nodig om alle vacatures vervuld te krijgen.

Van der Reest: “Wat we doen met het Aanvalsteam Arbeidsmarkt is tot nu toe heel succesvol. Onze doelstelling was bijvoorbeeld om 400 vacatures in te vullen met Zeeuwse werkzoekenden. In no time hadden we er 468 gerealiseerd! Voor de komende tijd is het van belang om te kijken naar zowel korte als lange termijn. Dus naast de sectoren waar al krapte was, moeten we ook kijken hoe sectoren als cultuur, horeca en vrije tijdssector zich herstellen en waar we dan op moeten inzetten, denk bijvoorbeeld aan meer om- of bijscholing. Dat is een proces van continu blijven schakelen, en tot nu toe doen we dat prima in Zeeland.”

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
VNO-NCW Brabant Zeeland
Aan de slag in Zeeland
Economic board Zeeland
Impuls Zeeland
Provinci Zeeland